L’excavació


Les intervencions arqueològiques a la Cova del Bolomor corresponen a les campanyes d’excavació que des de l’any 1989 es realitzen de forma planificada durant 30 dies a l’any pel Servici de Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, amb el corresponent permís de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Els resums d’aquestes actuacions anuals, formen part de les memòries d’excavació corresponents i el material arqueològic es troba dipositat al Museu de Prehistòria de València.

CAMPANYA 2021

La trenta primera campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 28 de juny i 25 de juliol. Les tasques de la mateixa es van centrar en el Sector Nord on l’actuació es va realitzar en els nivells XIV a XV (MIS 7-8, entre 200.000 – 300.000 ans). La situació sanitària general amb la Covid-19 va condicionar el desenvolupament dels objectius establerts d’anys anteriors. L’actuació va documentar moments de desocupació humana i presència de restes d’herbívors aportats per carnívors que van utilitzar la cova com cau. Van participar una vintena de excavadors entre tècnics i estudiants.

 

 

CAMPANYA 2020

La trentena campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 12 d’octubre i 8 de novembre. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors del Sector Oest assignats al MIS 5e, c. 120.000 anys. Al sector Nord l’actuació es va realitzar en els nivells XIII a XV (MIS 7-8, c. 200.000-300.000 anys). La situació sanitària general amb la Covid-19 va condicionar el desenvolupament dels objectius establerts d’anys anteriors. Les tasques es van centrar en condicionar futures àrees d’excavació, neteja de talls estratigràfics i petits sondejos. Els treballs planimètrics es van enfocar a la reconstrucció 3D de les superfícies dels nivells I a XIII per a una millor documentació. L’actuació arqueològica no va recuperar ni va inventariar elements arqueològics (ossis i lítics) i van participar 12 excavadors entre tècnics i estudiants.

CAMPANYA 2019

La vintè novena campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 20 d’agost i 16 de setembre. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors del lSector Oest entre els quadres F1′ a H1′ un total de 4 m2 assignats als estrats III (MIS 5e, c. 120.000 anys). Al sector Nord l’actuació en extensió es va realitzar en el nivell XIII (MIS 7, c. 200.000 anys), en el mateix espai que anys anteriors, quadres A9 a N13 amb extensió de 55 m2. En conjunt es van recuperar “in situ” 3820 elements arqueològics (ossis i lítics) i van participar 30 excavadors entre tècnics i estudiants.

CAMPANYA 2018

La vintè vuitena campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 20 d’agost i 16 de setembre. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors de l’Sector Oest entre els quadres F1′ a H1′ un total de 4 m2 assignats a l’estrat III (MIS 5e, c. 120.000 anys). ). Al sector Nord l’actuació en extensió es va realitzar en el nivell XIII (MIS 7, c. 200.000 anys) del Sector Nord del jaciment, en el mateix espai que anys anteriors, quadres A9 a N13 amb extensió de 55 m2. En conjunt es van recuperar “in situ” 3820 elements arqueològics (ossis i lítics) i van participar 30 excavadors entre tècnics i estudiants.

   

CAMPANYA 2017

La vintè setena campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 21 d’agost i 16 de setembre. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors de l’Sector Oest entre els quadres F1′ a L1′ un total de 11 m2 assignats als estrats III-IV (MIS 5e, c. 120.000 anys). ). Al sector Nord l’actuació en extensió es va realitzar en el nivell XIII (MIS 7, c. 200.000 anys) del Sector Nord de l’jaciment, en el mateix espai que anys anteriors, quadres A9 a N13 amb extensió de 55 m2. En conjunt es van recuperar “in situ” 4818 elements arqueològics (ossis i lítics) i van participar 26 excavadors entre tècnics i estudian.

 

 

CAMPANYA 2016

La vintè sisena campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 1 d’agost i 25 de setembre de 2016, durant vuit setmanes. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors del Sector Oest entre els quadres D1′ a L2′ un total de 13 m2 assignats als estrats III-IV (MIS 5e, c. 120.000 anys). Al sector Nord l’actuació en extensió es va realitzar en el nivell XIII (MIS 7, c. 200.000 anys), en el mateix espai que anys anteriors, quadres A9 a N13 amb extensió de 55 m2. També van continuar els treballs de neteja general amb extracció de terres remogudes. En conjunt es van recuperar “in situ” 4396 elements arqueològics (ossis i lítics) i van participar 57 excavadors entre tècnics i estudiants.

CAMPANYA 2015

La vint-cinquena campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 7 de setembre i 4 d’octubre de 2015. Les tasques de la mateixa es van centrar en l’actuació en extensió sobre el nivell XIII (MIS 7, ca 200.000 anys) del Sector Nord del jaciment, en el mateix espai que l’excavació de l’any anterior. L’actuació va afectar els quadres A10 a N12 amb una extensió de 42 m2 i una potència de 20 cm aixecada en capa única. Al Sector Occidental van continuar les tasques de neteja amb extracció de terres remogudes. En conjunt es van recuperar 3756 elements arqueològics (ossis i lítics) i van participar 22 excavadors entre tècnics i estudiants.

2015_02 2015_01

Vista de l’àrea d’excavació 2015.

2015_03 2015_04

Vista general del procés d’excavació.

2015_052015_06

Vista en detall de l’àrea excavada.

2015_072015_08

Visualització del procés de cribratge del sediment.

2015_092015_10

Vista en detall dels quadres meridionals del Sector Nord.

2015_112015_12

Coordenant materials i vista de l’estratigrafia.

2015_132015_14

Detall del material arqueològic faunístic.

2015_152015_16

Equip d’excavació 2015.

CAMPANYA 2014

La vint-i-quatrena campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 8 de setembre i 5 d’octubre de 2014. Les labors de la mateixa es van centrar en una actuació en extensió sobre el nivell XIII (MIS 7, ca 200.000 anys) del Sector Nord del jaciment, igual que la campanya del passat l’any. Aquesta actuació afectà als quadres B9 a N12, uns 35 m2 i 25 cm de potència. En conjunt es van recuperar un poc més de 7000 elements arqueològics (ossis i lítics). En el Sector Occidental van continuar les tasques de neteja amb l’extracció de sedimentació remoguda en els quadres B6 a H9, uns 20 m2 amb potència de 40 cm. Van participar 22 excavadors entre tècnics llicenciats i estudiants.

       

Vistes generals de les diferents etapes de l’excavació

 

Tasques amb el sedàs en sec i inventari de materials

 

Presa de dades en el procès d’excavació

 

Materials arqueològics del nivell XIII

 

Dia de portes obertes. Visites, tallers i divulgació del jaciment

 

L’Equip d’excavació 2014

CAMPANYA 2013

La vint tercera campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 2 i 29 de setembre de 2013. Les tasques d’excavació es van centrar en l’inici del nivell XIII (MIS 7, ca 200.000 anys) en el Sector Nord del jaciment. Aquesta actuació va afectar els quadres A9-N12 amb una extensió màxima de 40 m2. Al Sector Occidental es va procedir a la neteja i extracció de grans blocs petris per condicionar l’àrea. Amb motiu de la celebració del 25 Aniversari des de l’inici de les excavacions es van realitzar nombroses jornades de portes obertes en què van participar un total de 1700 persones. A Tavernes de la Valldigna es van realitzar tallers de producció de foc i d’eines lítiques en què van participar 800 escolars de la població. La campanya va finalitzar amb un workshop a la Casa de la Cultura on es van realitzar projeccions, conferències i taules rodones sobre patrimoni i prehistòria.

 

Àrea d’excavació del nivell XIII al Sector Septentrional

   

 Materials arqueològics

 

 Procesat del sediment amb aigua i garbell al jaciment

 

Acondicionamente didàtic del jaciment

 

Dia de portes obertes i equip d’excavació de 2013

Arqueòlegs participants als actes del 25 Aniversari

   

 Conferències i taules redones del Workshop del 25 Aniversari de les excavacions a Cova del Bolomor (1989-2013)

CAMPANYA 2012

La vint segona campanya d’excavacions es va desenvolupar entre els dies 10 de setembre i 7 d’octubre de 2012. Els objetius es centraren al mateix que en les darreres excavacions en l’actuació al nivel XII, fase final del Plistocè mitjà. Aquesta va afectar als quadres A10-N13. En resum, una excavació que ha permés finalitzar aquest nivell estratigràfic molt bretxificat al Sector Nord. Altres actuacions foren les de reforçar la tanca de protecció i aconcionament del cami de pujada al jaciment.

 

Detall de l’excavació i numeració del material arqueològic abans de la seua recuperació

 

Procés d’excavació i embalat del material arqueológic

 

Àrea d’excavació d’enguany

 

Excavació i divulgació del jaciment el dia de portes obertes

 

Explicació del procés d’excavació i procesat d’un càprid

 

Equip d’excavació de 2012

CAMPANYA 2011

La vint-i-un-ena campanya es desenvolupà entre el 12 de setembre i el 9 d’octubre de 2011. Els objectius es centraren a l’àrea denominada Sector Septentrional, mitjançant l’excavació del nivell XII i els quadres A10 a N13 (30 m²), alguns parcialment. Les labors són una continuació dels dos anys anteriors dins del mateix nivell, molt bretxificat i amb una potència mitjana excavada de 30 cm. La resta de sectors d’excavació es troben paralitzats.

 

Detall de l’excavació

 

Recollida de dades i molars d’èquid

Àrea d’excavació del nivell XII al Sector Septentrional

 

Equip d’excavació del 2011

CAMPANYA 2010

La vintena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de 2010. Els objectius es centraren a l’excavació de l’àrea denominada Sector  Septentrional, mitjançant el nivell XII i els quadres A10 a N13 (30 m²). Aquest nivell XII, fortament bretxificat, s’alçà a capa única mitjançant estació total i, el material arqueològic s’ha consolidat in situ, previ a la seua extracció. La potència màxima excavada fou de 30 cm en un sediment de color groguenc, textura arenosa amb grans lloses englobades i, fortament bretxificat.

Àrea d’excavació del nivell XII al Sector Septentrional. Detall de l’excavació

 

Presa de coordenades i mandíbula d’èquid

Mandíbula de bòvid immadur i recollida de mostres per a l’estudi microsedimentològic. Equip d’excavació del 2010

CAMPANYA 2009

La dinovena campanya d’excavacions, es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de 2009. Els objectius es centraren a les àrees denominades Sector Occidental i Sector Septentrional. El primer, mitjançant l’excavació dels nivells I a V als quadres F1, F1′ i H1′. Les labors al segon sector, afectaren al nivell XII als quadres C10 a N13 (25 m²). Aquest nivell s’excavà mitjançant capa única d’uns 20 cm, molt bretxificada. L’alçament del material arqueològic es realitzà mitjançant estació total una vegada consolidat in situ. El procés de garbeig fou, en sec amb recollida del sediment i posterior neteja amb aigua i tamís per a l’obtenció de material microfaunístic, vegetal paleoambiental i debris lítics. Els nivells I a V, del Sector Occidental, formen un dipòsit sedimentari remogut al que el material arqueològic es concentra a diferents “bolsades” i alineacions, producte de l’abocament artificial realitzat per les antigues activitats mineres.

Àrea d’excavació del nivell XII al Sector Septentrional

 

Vista del procés d’excavació

 

Detall de l’obtenció de coordenades i extracció de peça òssia

 

Fragment de banya de cèrvid i peça lítica en sílex

 

Equip d’excavació 2009

CAMPANYA 2008

La divuitena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de 2008. Els objectius es centraren en l’excavació del Sector Septentrional, mitjançant l’actuació als nivells XI i XII. Els quadres excavats foren E9 a N13 (20 m2). Més concretament els treballs foren encaminats a finalitzar l’excavació del nivell XI i concloure la documentació del llar de foc numero 6, que no pogué finalitzar-se l’any anterior. La potència màxima excavada fou de 20 cm. Aquest nivell és l’inici d’un “curt” període benigne, o menys rigorós, dins de la generalitat d’aquesta fase paló-climàtica que marcà el  fi dels temps del Plistocé mitjà. Al nivell XII, l’actuació arqueològica fou mínima, centrada als quadres més septentrionals i orientals d’on apareix aquest nivell amb cotes més altes (E12, E13, G11, G12, G13, LL11 i LL12).

 

Excavació del nivell XI del Sector Septentrional

 

Maxil•lar de tar i excavació del nivell XI amb llars de foc

Quadres meridionals del Sector Septentrional i detall del material arqueològic

 

Documentació de les troballes

 

Pujada del dipòsit d’aigua al jaciment

 

Equip d’excavació 2008

CAMPANYA 2007

La dissetena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de 2007. Els objectius d’aquest campanya es centraren a l’actuació del Sector Septentrional, mitjançant l’excavació dels estrats IX, X, XI i XII. Els quadres excavats foren E8 a K11 (16 m2) amb potència aproximada de 50 cm. És la continuació de l’excavació d’anys anteriors al mateix sector, mitjançant l’alçament de capes molt bretxificades. El nivell IX es presenta fortament encrostat i correspon a moments freds de l’estadi isotòpic 6, possiblement a les subfases 6.0/6.3 amb cronologia de 130.000-140.000 anys. El Nivell X al igual que l’anterior, és molt pobre en materials arqueològics i amb presència de restes òssies aportades per carnívors. El nivell XI amb una  excavació molt detallada, centrada en les estructures de combustió i recollida de tot el sediment per  a l’anàlisi, obtenció de mostres per a làmina prima, sedimentologia i fitòlits;  correspon a una fase no tant rigorosa cromàticament com els dos nivells anteriors i, deu ubicar-se a les subfases 6.3/6.4 amb cronologia estimada de 140.000-150.000 anys. El nivell XII, quasi sense excavar, als quadres més septentrionals i orientals és on apareix aquest nivell amb cotes més altes (K12-LL12). El nivell correspon igualment a l’estadi isotòpic 6 on tornen a aparèixer les condicions de fred relacionades amb la subfase 6.4 amb cronologia de 150.000-160.000 anys.

   

Planimetria dels llars de foc del nivell XI i la seua representació

 

Tíbia de cérvol d’aportació no antròpica corresponent al nivell X

 

Tíbia i maxil•lar de cèrvid procedent del nivell X del Sector Septentrional

 

Equip d’excavació de 2007

SOSTRE I TANCA DE PROTECCIÓ 2006 Després de les actuacions clandestines de 2005, la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana habilità una nova tanca de protecció per a salvaguardar el jaciment. Aquesta fou situada la primera setmana de febrer de 2006. Durant els mesos d’agost i setembre es va procedir, una vegada confeccionada l’estructura de coberta per l’empresa Gisbert, a la pujada per l’equip d’excavació, del material necessari per a la seua posterior col•locació. Fou subvencionada per Iberdrola i per aportacions privades.

 

 

Pujada del material amb l’helicòpter, per a la instal•lació de la tanca de protecció

 

Tanca de protecció una vegada col•locada

 

Pujada, mitjançant un pont tirolès d’acer, del material del sostre de protecció

 

Pujada, mitjançant un pont tirolès d’acer, del material del sostre de protecció

Pujada de les planxes i l’armadura de coberta al primer tram.

Pujada de l’armadura de coberta al segon tram del pont tirolès.

 

 Col•locació i assemblatge del material

 

Cobriment del jaciment després de finalitzar les feines de pujada del material

CAMPANYA 2006

La setzena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de 2006. Els objectius es centraren a l’actuació sobre els nivells VII i VIII fortament bretxificats i sense quasi material arqueològic. La potència excavada fou de 60 cm a un sedimento molt bretxificat de coloració groguenca, textura arenosa i abundoses lloses. Al Sector Occidental s’actuà sobre la sedimentació remoguda dels quadres F1′ a H1 (4 m2). Les feines de condicionament i col·locació de la coberta de protecció condicionaren les labors d’excavació.

 

Excavació de les capes estèrils del Sector Septentrional i preparació de la base de la plataforma

 

Materials arqueològics dels nivells VII-VIII del Sector Septentrional

 

Instal•lació de la plataforma central del jaciment

 

 

Equip d’excavació del 2006

CAMPANYA 2005

La quinzena campanya d’excavació  es desenvolupà entre els dies 19 de setembre i 15 d’octubre de 2005. Els objectius es centraren a l’excavació de les àrees denominades: Sector Occidental i Sector Septentrional, mitjançant l’actuació als nivells VI i XIII. Al Sector Occidental finalitzà l’excavació de la capa i dels llars de foc en un sediment de coloració groguenca i textura arenosa. Aquestes dos estructures de combustió, amb base petrea als quadres F2 (focus 1) i D2 (cubeta o focus 2), foren numerats i alçats amb col·laboració d’un motlle de silicona que reprodueix els llars de foc per a la seua utilització museística. Al Sector Septentrional s’actuà sobre el nivell VI fortament bretxificat a través dels quadres E10 a I 11 (6 m2). Les actuacions clandestines afectaren principalment al Sector Oriental.

 

Vista de l’àrea d’excavació del nivell XIII al Sector Occidental

 

Detall de l’excavació del nivell VI al Sector Septentrional

Vista panoràmica de l’àrea d’excavació

 

Molar de suid i clau d’hipopòtam dins de la bretxa

 

Equip d’excavació 2005

CAMPANYA 2004

La catorzena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 13 de setembre i 12 d’octubre de 2004. Els objectius es centraren en l’excavació de les àrees denominades: Sector Occidental, Sector Oriental i Sector Septentrional, mitjançant l’actuació als nivells XII, XIII i XV. A més, continuaren les feines de neteja i extracció de terres remogudes procedents de les antigues activitats mineres. Al Sector Occidental s’excavà el nivell XIII iniciat a la capa 11 i els quadres A2 a F3 (7 m2). A la base d’aquesta capa aparegueren dos importants estructures de combustió amb base pètria als quadres F2 (focus 1) i D2 (cubeta o focus 2). Al Sector Septentrional s’excavà el nivell XII mitjançant els quadres G8 a K9 (4 m2). Per últim, al Sector Oriental s’excavaren els quadres O4 a Q7 (6 m2) amb l’aparició del mantell estalagmític i àrees amb sedimentació remoguda. Sols la capa 11 de l’estrat XV s’excavà en quadres complets.

 

Excavació del Sector Occidental, àrea dels llars de foc del nivell XIII

Vista de l’excavació del Sector Oriental. Excavació del nivell XII amb documentació in situ

 

Maxil•lar de cérvol i molars superiors d’èquid del nivell XII del Sector Septentrional dins la bretxa

Vista de la part central del jaciment amb el Sector Oriental a l’esquerre. Excavació del Sector Oriental

 

Nivell XII del Sector Septentrional i diàfisi de tíbia d’elefant del Sector Oriental

 

 

Equip d’excavació de 2004

CAMPANYA 2003

La vint-i-tercera campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 16 de setembre i 12 d’octubre. Els objectius i treballs foren la continuació de l’excavació dels estrats XII, XIII i XV. Al Sector Occidental, s’excavà l’estrat XIII, capes 8 a 11 (cotes 530-570) dels quadres A2, A3, A4, B2, B3, B4, D2, D3, F2 i F3. Al Sector Nord l’excavació de l’estrat XII, fortament bretxificat fou mitjançant els quadres G8, G9 i I9. Al Sector Oriental, al augmentar el mantell estalagmític es reduí l’extensió d’aquest a 2 m2. S’excavaren les capes 12 i 13 de l’estrat XV i es procedí a l’obertura dels quadres O6, 07, Q6 i Q7, després de la neteja de la sedimentació remoguda que els cobria. Aquesta correspon al  “Ia sub XIII”, sigla que equival al nivell sedimentari Ia.

 

Excavació del nivell XIII del Sector Occidental i nivell XII del Sector Septentrional

 

Mandíbula de cèrvid i dent incisiva en bretxa, procedent del nivell XII

 

Excavació del Sector Oriental. Capes 12 i 13 del nivell XV

 

Equip d’excavació de 2003

CAMPANYA 2002

La vint-i-dos-ena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 16 de setembre i 14 d’octubre. Els objectius i treballs foren la continuació als tres sectors: occidental, oriental i septentrional; mitjançant l’excavació dels estrats XII, XIII i XV. El Sector Occidental s’excavà mitjançant els quadres A2, A3, B2, B3, D2, D3, F2 i F3 (7 m2) de l’estrat XIII,  amb les capes 5, 6i 7 (cotes 500-530). Al Sector nord s’excavà l’estrat XII, fortament bretxificat i mitjançant els quadres G8, G9, K8, K9 (3 m2), documentant de forma detallada aquest fort i ric paviment arqueològic de difícil extracció. Al Sector Oriental, després dels quadres N, els O4 i O5 es vegueren molt reduïts a l’anar en augment el mantell estalagmític. S’excavaren tres capes 9, 10 i 11, amb cotes entre 790-820, i es procedí a l’alçament topogràfic amb una estació total que, després de l’actuació dels últims anys, delimità detalladament l’extensió del jaciment.

 

Excavació del Sector Occidental. Nivell XIII

 

Excavació del Sector nord i del “Testimoni est”

 

Excavació del nivell XII al Sector nord

 

Equip d’excavació del 2002

CAMPANYA 2001

L’onzena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 10 de setembre i 9 d’octubre. Els objectius es centraren en obrir un tercer sector d’excavació per a augmentar l’àrea d’actuació. Es regularitzaren els talls sagital i frontal de l’àrea septentrional i oriental de la cova. L’estrat XII s’excavà mitjançant les capes 6 i 7 (440-460) i donà pas a l’estrat XIII, sobre el que s’actuà a les tres primeres capes (cotes 470-500). Al Sector Nord, una vegada quadriculada l’àrea es regularitzà el tall sagital. Els quadres excavats foren E8, E9, G8, G9, K8 i K9, la majoria amb extensió parcial pel que l’àrea d’excavació fou d’uns 3 m2. S’excavà l’estrat XI a capa única on aparegueren dos llars de foc als quadres I9 i K9. Alçats aquests i realitzats els anàlisis s’inicià l’excavació de l’estrat XII fortament bretxificat. Al Sector Oriental sols s’excavaren les capes 7 i 8 de l’estrat XV  (cotes 770-790), mitjançant els quadres O4, O5, Q4, i Q5 (4 m2). Durant les feines de neteja s’actuà a l’àrea occidental del jaciment que dona al barranc, per tal d’individualitzar els blocs existents i relacionar-los amb el col•lapse de la visera. L’escassa sedimentació existent i remoguda es considerà com Remoció exterior.

 

Inici de l’excavació al Sector Nord. Nivell VI

 

Excavació al nivell XII. Sector Occidental

 

Llars de foc del nivell XI al Sector Nord. Excavació de la capa 22 del “Testimoni Est”. Nivell XV

 

Equip d’excavació de 2001

CAMPANYA 2000

La dècima campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 18 de setembre i 16 d’octubre. Els objectius es centraren a l’excavació dels estrats XI, XII, XIII, XIV i XV. Aquests amb potència de 420 cm s’excavaren a través dels quadres A2, B2, B3, D2, D3, F2, F3, N4, N5, O4, Q3, Q4 i Q5 (12 m2) i mitjançant l’alçament de capes artificials, amb potència mitjana de 10 cm. Al Sector Occidental s’excavà l’estrat XI, amb cinc capes i escasses restes òssies. Al nivell XII s’excavà igualment mitjançant cinc capes als quadrats B2, B3, D2, D3, F2 i F3 (6 m2). Al Sector Oriental i junt a la paret de la cova s’excavaren 19 capes (cotes 630-775) afectant als quadres N4, N5, O4, O5, Q3, Q4 i Q5 (5 m2) i amb reducció de la superfície en profunditat a l’aflorar el mantell estalagmític.

 

Excavació del nivell XII. Materials del nivell XII. Excavació del “Testimoni Est”

Excavació del nivell XII. Materials del nivell XII. Excavació del “Testimoni Est”

 

Peces lítiques de calcària associades a restes faunístiques

 

Equip d’excavació 2000

CAMPANYA 1999

La novena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 13 de setembre i 10 d’octubre. Els objectius es centraren a l’excavació de l’estrat V que finalitzà a la capa 4 i, donà pas a un dels més potents paviments bretxificats del jaciment, l’estrat VI. Aquest s’alçà a bloc amb una potència de 25 cm, fou trossejat i s’extragueren d’ell escassos materials arqueològics. L’estrat VII s’excavà en 6 m2 mitjançant onze capes i poc material arqueològic, entre les cotes 250-350. L’estrat VIII, individualitzat per la seua bretxificació, s’excavà a capa única de 15 cm i sense materials arqueològics. Al igual l’estrat IX menys bretxificat, i amb lloses pètries, també s’alçà a capa única i sense materials arqueològics. L’estrat X, correspon a un nivell petri de plaquetes despreses del sostre. L’últim nivell excavat en aquest sector, fou la primera capa del XI, també sense materials en aquest sector. A les altres àrees del jaciment, únicament s’actuà sobre una remoció existent junt a  N4-Q5 (4 m2).

 

Cotes de fi de campanya i excavació del nivell VII

 

Estratigrafia dels nivells VII a X

  Detall de l’estratigrafia

 

Neteja de la remoció al sud de l’anomenat “Testimoni Est”. Equip d’excavació de 1999

CAMPANYA 1998

La vuitena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 13 d’octubre. Els objectius a l’excavació dels estrats IV i V a través dels quadres A2, B2, D2, D3, F2, i F3 (6 m2). Al primer (IV) amb potència mitjana de 30-50 cm i excavant les últimes capes entre les cotes 230-260, quedant finalitzat. El segon (V) mitjançant tres capes de 10 cm i amb bretxificació basal. Es va fer efectiu l’abandonament dels quadres D4 i F4, on una bretxa potent impossibilita l’excavació i baix els que existeix el gran bloc d’enfonsament de visera. Seguint la línia de reduïr l’àrea d’excavació es tancaren els quadres B1, D1, F1, H1, H2, H3 i H4 (7 m2), quedant una extenció de 6 m2. L’actuació a l’àrea fou guanyant profunditat i extensió cap al nord i est, apareguent una galeria a 5 m de profunditat amb un recorregut de 15 m. Aquesta gran remoció d’uns 100 m3 de terra fou garbellada proporcionant material arqueològic abundós, que quedà inventariat en 161.178 ossos i peces lítiques.

 

Excavació de l’última capa del nivell IV. Excavació del nivell V

 

Contacte entre els nivells V i VI del Sector Occidental. Excavació del nivell V

 

Extracció del sediment del Sector Est i Galeria. El fons de “La Galeria” una vegada extreta la sedimentació

 

Equip d’excavació de 1998

CAMPANYA 1997

La setena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 22 de setembre i 20 d’octubre. Els objectius es centraren a la seqüència liti-estratigràfica i a l’actuació per primera vegada al Sector Oriental. L’excavació d’aquest últim, buscà accedit a altres nivells més profunds sense necessitat d’actuar sobre els forts paquets sobreposats. El nivell IV s’excavà a través dels quadres D2, D3, D4, F2, F3 i F4 (6 m2) i de sis capes de 10 cm. El nivell V aparegué amb major potència cap a l’interior del jaciment. Seguint la línia d’anar reduint l’àrea d’excavació, escalonar aquesta i accelerar els ritmes d’excavació amb profunditat, es tancaren els quadres H2, H3 i H4 (3 m2). L’estrat XIII de l’àrea oriental, amb potència de 220 cm, s’excavà a través dels quadres N4, N5, O4, O5, Q4 i Q5 (6 m2). L’actuació al Sector Oriental junt a la paret de la cova donà com a resultat l’existència d’una gran perforació i escombrera de les antigues obres. Després de la neteja de tot (15 m2 ) aparegué un “testimoni” intacte de 2 m2 corresponent als quadres parcials N4 a Q5 que s’excavà en les seues primeres capes. Es procedí a la realització d’un sondeig als quadres O6-Q6 (2 m2) per saber la seua màxima profunditat que fou de 5 m, amb l’aparició del nivell XVII. Per a individualitzar la remoció o escombrera s’obrí una rasa als quadres G4-G7 a I4-I7 (8 m2). L’extracció de tot el revolt es realitzà mitjançant paquets sedimentològics de diferent coloració (XIII, I sub XIII i sub I A). Aquests dipòsits tenia trets d’”estratigrafia inversa”, conseqüència de l’abocament miner. S’extragueren uns 30 m3 de terres remogudes que foren garbellades amb una malla d’un cm.

 

Excavació del nivell IV

 

Neteja de l’antic farcit miner amb l’aparició del denominat “Testimoni Est”

 

Farciment miner que cobria “La Galeria” i garbellat del material extret

 

Equip d’excavació de 1997

CAMPANYA 1996

La sisena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 7 d’octubre i 3 de novembre. Els objectius es centraren a incidir de forma seqüencial en l’estratigrafia i es paralitzà l’excavació a extensió, iniciada en 1992. Els nivells del IV al X, amb potència total de 150 cm, s’excavaren a través dels quadres B3 i B4 amb l’alçament de 22 capes. Igualment es procedí al tancament definitiu dels quadres J3, J4 i H4 (3 m2), quedant l’àrea amb una extensió mitjana de 11 m2.  Els nivells del XI al XIV amb potència de 220 cm s’excavaren a través dels quadres B4, A1, A2 i A3 (4 m2), i mitjançant 25 capes amb potència variable depenent de les características sedimentològiques de cada capa, així com de la presència o no de materials. Els nivells del XV al  XVII amb potència de 240 cm s’excavaren mitjançant els quadres A1, A2, A3, C2, C3´i C4´ (6 m2) i l’alçament de 38 capes. El nivell X format per plaquetes gravitacionals, és estèril per la seua gènesi. Igualment l’estrat XVI que correspon a la major presència de grans blocs i que es vincula a l’enfonsament del sostre de la cova. L’estrat XVIIb, nivell petri que tancava els nivells subjacents, fou alçat mecànicament, apareixent el XVIIc fortament bretxificat. Açò va fer que els quadrats C5’-E5’ foren abandonats.

 

Excavació seqüencial del nivell XIII.Excavació del nivell XV i mostratge pol•línic

 

Excavació seqüencial del nivell XIII.Excavació del nivell XV i mostratge pol•línic

 

Restes arqueològiques corresponents a l’excavació del nivell XVIIc

 

Actuació als nivells inferiors i equip d’excavació de 1996

CAMPANYA 1995

L’excavació d’aquest any no es realitzà per falta de pressupost econòmic.

CAMPANYA 1994

La cinquena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 4 de setembre i 2 d’octubre. Les feines d’excavació es centraren als nivells IV i XV-XVIIa. S’obriren 11 m2: quadres B2, B3, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4 i J3. Al igual es procedí al tancament definitiu dels quadres D5, F5, H5 i J5 (4 m2), quedant l’àrea amb una extensió de 12 m2. Als quadres F3, F4, H3 i H4 de l’estrat IV es documentaren estructures de combustió (fig. II.8). Als nivells inferiors, es procedí  a regularitzar el tall sagital actuant sobre els estrats XV, XVI i XVII. Ací l’excavació es centrà als quadres C3´, C4´, C5´i E5´ (4 m2) de l’estrat XVII, molt bretxificat.

 

Excavació del nivell IV

 

Excavació dels quadres orientals del nivell IV i conjunt d’estructures de combustió del nivell

CAMPANYA 1993

La quarta campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 14 d’octubre i 15 de novembre. Es procedí a la neteja dels nivells inferiors per a buscar àrees no afectades per les antigues remocions. Després d’haver buidat de forma parcial el Sector Sud, es constatà que tot el dipòsit estava allí revolt. Als nivells superiors s’excavaren els estrats Ia, Ib i Ic, a través dels corresponents quadres B2, B3, B4, D2, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 i J4. S’abandonaren definitivament els quadres B5, D5, F5 i J5 degut  a la seua potent bretxificació.  L’estrat II presentà coloració negra – gris, característica d’un abocament de cendres i amb pèrdua de potència cap a l’oest. L’estrat III amb una forta bretxificació formava un paviment compacte que tancava els nivells inferiors. Aquest s’alça a capa única, amb una espessor variable entre 15-20 cm. La profunditat dels estrats I, II, i III confirmà l’afectació del registre arqueològic per processos post deposicionals (arrels, caus, bretxes,…). A la base de la seqüència es profunditzà fins comprovar que no existia estratigrafia  in situ per davall del nivell estratigràfic XVII, a tota l’àrea sud. Diferents nivells de la seqüència foren analitzats per a la determinació de datacions pels mètodes d’Aminoàcids, Tori-Urani i Termoluminescència.

 

Excavació dels nivells I a III amb presència de travertins

 

L’excavació a la seqüència i l’equip de 1993. Àrea excavada al Sector Occidental

CAMPANYA 1992

La tercera campanya es desenvolupà entre els dies 11 d’abril i 5 de maig. L’objectiu fou, buscar una adequada àrea d’excavació en extensió dels nivells més recents del jaciment (Sector Occidental). Després de la neteja superficial de terres remogudes entre 3 i 40 cm, es procedí a l’excavació pròpiament dit dividida en tres nivells sedimentaris -a, b i c- que corresponen als quadres B2, D2, D3, D4, D5, F2, F3, F4, F5, H2, H3, H4, H5, J3, J4 i J5 (16 m²). Al nivell Ia s’excavà mitjançant sis capes de 8 cm on les arrels, els caus i un substrat bretxificat i irregular (Ib) condicionaren el procés d’excavació. Els quadres amb sedimentació no alterada s’excavaren d’acord a un alçament tridimensional. A determinats quadres el nivell Ia estava totalment erosionat, com al B2, i en altres inclús fins l’estrat Ib com en el quadre D2. Les bretxes del nivell presentaren una morfologia tubular pròpia de travertins, molt erosionats i sense quasi material arqueològic. Les característiques morfoestratigràfiques determinaren el tancament dels quadres D5, H5, J3, J4 i J5 (6 m²) i l’obertura de B2, D2, F2 i H2 (4 m²), quedant el jaciment amb una extensió mitjana de 12 a 15 m².

 

Planimetria de l’inici d’excavació al Sector Occidental

 

Excavació del nivell I

Vista cap a la vall.Final d’excavació del nivell I

Equip d’excavació de 1992

CAMPANYA 1991

La segona campanya es desenvolupà entre els dies 22 de març i 22 d’abril. Els objectius es dirigiren a completar l’estudi de la seqüència estratigràfica amb la mínima afectació a extensió. Es consideraren tres conjunts de diferent diacronia: nivells estratigràfics superiors, intermedis i inferiors. Els superiors (I a V), amb potència de 150 m, afectaren als quadres B3 i B4. L’excavació dels nivells intermedis (XIII-XV), amb potència de 220 cm, es desplaçà al sud (quadres A3 i A2). Els nivells inferiors (XV-XVII) s’excavaren mitjançant els quadres C1, C1’, C2’ i C3’, buscant la regularització respecte del tall estratigràfic general. Aquests finalitzaren en un mantell estalagmític bassal i estaven afectats parcialment per les antigues obres mineres. Aquesta campanya d’excavacions generà modificacions estratigràfiques: el nivell I es dividí en Ia, Ib i Ic degut a la individualització de dos nivells argilós i un bretxificat. El nivell XIII a la vegada en XIIIa, XIIIb i XIIIc per l’existència de tres nivells amb variació de fracció i bretxificació. Als nivells inferiors, el moment de caiguda de blocs passà a ser considerat nivell XVI, baix el que el XVII es dividí en XVIIa, XVIIb i XVIIc, corresponent a dos nivells argilosos i altre de plaquetes (b). A nivell de presa de mostres s’extragueren materials sedimentològics dels nivells inferiors i l’anàlisi pol•línic afectà als nivells I al XIV.

 

   Vista de l’excavació general seqüencial. Equip d’excavació 1991

Actuació  dels nivells intermedis. Actuació als nivells inferiors

CAMPANYA 1990

L’excavació d’aquest any no es realitzà per falta de pressupost econòmic. Al més de gener es procedí al tancament i protecció del jaciment mitjançant una tanca metàl•lica.

 

Col·locació de la primera tanca de protecció

CAMPANYA 1989

La primera campanya es desenvolupà entre els dies 8 de novembre i 4 de desembre. Les actuacions inicials consistiren a condicionar l’àrea d’actuació arqueològica i l’accés al jaciment. El principal objectiu plantejar fou el de documentar detalladament la seqüència estratigràfica del Sector Occidental. Es procedí a regularitzar el dipòsit sedimentològic i a confeccionar l’alçament d’una planimetria general. La seqüència estratigràfiques dividí en XV nivells provisionals dels que s’excavaren VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII, numerats de forma arqueològica de I a VIII. L’excavació es centrà als quadres A2, A3 i A4, mitjançant capes de 10 cm. Els nivells foren analitzats per al seu posterior estudi microfaunístic, sedimentològic, palinològic i, per a l’obtenció de datacions absolutes.

 

Vista del jaciment prèvia a les intervencions arqueològiques

 

Documentació estratigràfica. Primera actuació arqueològica

CAMPANYA 2021

La trenta primera campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 28 de juny i 25 de juliol. Les tasques de la mateixa es van centrar en el Sector Nord on l’actuació es va realitzar en els nivells XIV a XV (MIS 7-8, entre 200.000 – 300.000 ans). La situació sanitària general amb la Covid-19 va condicionar el desenvolupament dels objectius establerts d’anys anteriors. L’actuació va documentar moments de desocupació humana i presència de restes d’herbívors aportats per carnívors que van utilitzar la cova com cau. Van participar una vintena de excavadors entre tècnics i estudiants.

Top