Excavació

07 setembre 2021

CAMPANYA 2021

La trenta primera campanya d'excavació es va desenvolupar entre els dies 28 de juny i 25 de juliol. Les tasques de la mateixa es van centrar en el Sector Nord on l'actuació es va realitzar en els nivells XIV a XV (MIS 7-8, entre 200.000 - 300.000 ans). La situació…
11 gener 2021

CAMPANYA 2020

La trentena campanya d'excavació es va desenvolupar entre els dies 12 d'octubre i 8 de novembre. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors del Sector Oest assignats al MIS 5e, c. 120.000 anys. Al sector Nord l'actuació es va realitzar en els nivells XIII a…
11 gener 2021

CAMPANYA 2019

La vintè novena campanya d'excavació es va desenvolupar entre els dies 20 d'agost i 16 de setembre. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors del lSector Oest entre els quadres F1' a H1' un total de 4 m2 assignats als estrats III (MIS 5e, c.…
11 gener 2021

CAMPANYA 2018

La vintè vuitena campanya d'excavació es va desenvolupar entre els dies 20 d'agost i 16 de setembre. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors de l'Sector Oest entre els quadres F1' a H1' un total de 4 m2 assignats a l'estrat III (MIS 5e, c.…
04 desembre 2020

CAMPANYA 2017

La vintè setena campanya d'excavació es va desenvolupar entre els dies 21 d'agost i 16 de setembre. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors de l'Sector Oest entre els quadres F1' a L1' un total de 11 m2 assignats als estrats III-IV (MIS 5e, c.…
04 desembre 2020

CAMPANYA 2016

La vintè sisena campanya d'excavació es va desenvolupar entre els dies 1 d'agost i 25 de setembre de 2016, durant vuit setmanes. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors del Sector Oest entre els quadres D1' a L2' un total de 13 m2 assignats als…
03 juny 2016

CAMPANYA 2015

La vint-cinquena campanya d'excavació es va desenvolupar entre els dies 7 de setembre i 4 d'octubre de 2015. Les tasques de la mateixa es van centrar en l'actuació en extensió sobre el nivell XIII (MIS 7, ca 200.000 anys) del Sector Nord del jaciment, en el mateix espai que l'excavació…
05 maig 2016

CAMPANYA 1989

La primera campanya es desenvolupà entre els dies 8 de novembre i 4 de desembre. Les actuacions inicials consistiren a condicionar l'àrea d'actuació arqueològica i l'accés al jaciment. El principal objectiu plantejar fou el de documentar detalladament la seqüència estratigràfica del Sector Occidental. Es procedí a regularitzar el dipòsit sedimentològic…
05 maig 2016

CAMPANYA 1990

L'excavació d'aquest any no es realitzà per falta de pressupost econòmic. Al més de gener es procedí al tancament i protecció del jaciment mitjançant una tanca metàl•lica.   Col·locació de la primera tanca de protecció
05 maig 2016

CAMPANYA 1991

La segona campanya es desenvolupà entre els dies 22 de març i 22 d'abril. Els objectius es dirigiren a completar l'estudi de la seqüència estratigràfica amb la mínima afectació a extensió. Es consideraren tres conjunts de diferent diacronia: nivells estratigràfics superiors, intermedis i inferiors. Els superiors (I a V), amb…
05 maig 2016

CAMPANYA 1992

La tercera campanya es desenvolupà entre els dies 11 d'abril i 5 de maig. L'objectiu fou, buscar una adequada àrea d'excavació en extensió dels nivells més recents del jaciment (Sector Occidental). Després de la neteja superficial de terres remogudes entre 3 i 40 cm, es procedí a l'excavació pròpiament dit…
05 maig 2016

CAMPANYA 1993

La quarta campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 14 d'octubre i 15 de novembre. Es procedí a la neteja dels nivells inferiors per a buscar àrees no afectades per les antigues remocions. Després d'haver buidat de forma parcial el Sector Sud, es constatà que tot el dipòsit estava allí…
05 maig 2016

CAMPANYA 1994

La cinquena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 4 de setembre i 2 d'octubre. Les feines d'excavació es centraren als nivells IV i XV-XVIIa. S'obriren 11 m2: quadres B2, B3, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4 i J3. Al igual es procedí al tancament definitiu dels quadres…
05 maig 2016

CAMPANYA 1995

L'excavació d'aquest any no es realitzà per falta de pressupost econòmic.
05 maig 2016

CAMPANYA 1996

La sisena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 7 d'octubre i 3 de novembre. Els objectius es centraren a incidir de forma seqüencial en l'estratigrafia i es paralitzà l'excavació a extensió, iniciada en 1992. Els nivells del IV al X, amb potència total de 150 cm, s'excavaren a través…
05 maig 2016

CAMPANYA 1997

La setena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 22 de setembre i 20 d'octubre. Els objectius es centraren a la seqüència liti-estratigràfica i a l'actuació per primera vegada al Sector Oriental. L'excavació d'aquest últim, buscà accedit a altres nivells més profunds sense necessitat d'actuar sobre els forts paquets sobreposats.…
05 maig 2016

CAMPANYA 1998

La vuitena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 13 d'octubre. Els objectius a l'excavació dels estrats IV i V a través dels quadres A2, B2, D2, D3, F2, i F3 (6 m2). Al primer (IV) amb potència mitjana de 30-50 cm i excavant les últimes…
05 maig 2016

CAMPANYA 1999

La novena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 13 de setembre i 10 d'octubre. Els objectius es centraren a l'excavació de l'estrat V que finalitzà a la capa 4 i, donà pas a un dels més potents paviments bretxificats del jaciment, l'estrat VI. Aquest s'alçà a bloc amb una…
05 maig 2016

CAMPANYA 2000

La dècima campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 18 de setembre i 16 d'octubre. Els objectius es centraren a l'excavació dels estrats XI, XII, XIII, XIV i XV. Aquests amb potència de 420 cm s'excavaren a través dels quadres A2, B2, B3, D2, D3, F2, F3, N4, N5, O4,…
05 maig 2016

CAMPANYA 2001

L'onzena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 10 de setembre i 9 d'octubre. Els objectius es centraren en obrir un tercer sector d'excavació per a augmentar l'àrea d'actuació. Es regularitzaren els talls sagital i frontal de l'àrea septentrional i oriental de la cova. L'estrat XII s'excavà mitjançant les capes…
05 maig 2016

CAMPANYA 2002

La vint-i-dos-ena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 16 de setembre i 14 d'octubre. Els objectius i treballs foren la continuació als tres sectors: occidental, oriental i septentrional; mitjançant l'excavació dels estrats XII, XIII i XV. El Sector Occidental s'excavà mitjançant els quadres A2, A3, B2, B3, D2, D3,…
05 maig 2016

CAMPANYA 2003

La vint-i-tercera campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 16 de setembre i 12 d'octubre. Els objectius i treballs foren la continuació de l'excavació dels estrats XII, XIII i XV. Al Sector Occidental, s'excavà l'estrat XIII, capes 8 a 11 (cotes 530-570) dels quadres A2, A3, A4, B2, B3, B4,…
05 maig 2016

CAMPANYA 2004

La catorzena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 13 de setembre i 12 d'octubre de 2004. Els objectius es centraren en l'excavació de les àrees denominades: Sector Occidental, Sector Oriental i Sector Septentrional, mitjançant l'actuació als nivells XII, XIII i XV. A més, continuaren les feines de neteja i…
05 maig 2016

CAMPANYA 2005

La quinzena campanya d'excavació  es desenvolupà entre els dies 19 de setembre i 15 d'octubre de 2005. Els objectius es centraren a l'excavació de les àrees denominades: Sector Occidental i Sector Septentrional, mitjançant l'actuació als nivells VI i XIII. Al Sector Occidental finalitzà l'excavació de la capa i dels llars…
05 maig 2016

CAMPANYA 2006

La setzena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d'octubre de 2006. Els objectius es centraren a l'actuació sobre els nivells VII i VIII fortament bretxificats i sense quasi material arqueològic. La potència excavada fou de 60 cm a un sedimento molt bretxificat de coloració…
05 maig 2016

CAMPANYA 2007

La dissetena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d'octubre de 2007. Els objectius d'aquest campanya es centraren a l'actuació del Sector Septentrional, mitjançant l'excavació dels estrats IX, X, XI i XII. Els quadres excavats foren E8 a K11 (16 m2) amb potència aproximada de…
05 maig 2016

CAMPANYA 2008

La divuitena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d'octubre de 2008. Els objectius es centraren en l'excavació del Sector Septentrional, mitjançant l'actuació als nivells XI i XII. Els quadres excavats foren E9 a N13 (20 m2). Més concretament els treballs foren encaminats a finalitzar…
05 maig 2016

CAMPANYA 2009

La dinovena campanya d'excavacions, es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d'octubre de 2009. Els objectius es centraren a les àrees denominades Sector Occidental i Sector Septentrional. El primer, mitjançant l'excavació dels nivells I a V als quadres F1, F1' i H1'. Les labors al segon sector,…
05 maig 2016

CAMPANYA 2010

La vintena campanya d'excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d'octubre de 2010. Els objectius es centraren a l'excavació de l'àrea denominada Sector  Septentrional, mitjançant el nivell XII i els quadres A10 a N13 (30 m²). Aquest nivell XII, fortament bretxificat, s'alçà a capa única mitjançant…
05 maig 2016

CAMPANYA 2011

La vint-i-un-ena campanya es desenvolupà entre el 12 de setembre i el 9 d'octubre de 2011. Els objectius es centraren a l'àrea denominada Sector Septentrional, mitjançant l'excavació del nivell XII i els quadres A10 a N13 (30 m²), alguns parcialment. Les labors són una continuació dels dos anys anteriors dins…
05 maig 2016

CAMPANYA 2012

La vint segona campanya d'excavacions es va desenvolupar entre els dies 10 de setembre i 7 d'octubre de 2012. Els objetius es centraren al mateix que en les darreres excavacions en l'actuació al nivel XII, fase final del Plistocè mitjà. Aquesta va afectar als quadres A10-N13. En resum, una excavació…
05 maig 2016

CAMPANYA 2013

La vint tercera campanya d'excavació es va desenvolupar entre els dies 2 i 29 de setembre de 2013. Les tasques d'excavació es van centrar en l'inici del nivell XIII (MIS 7, ca 200.000 anys) en el Sector Nord del jaciment. Aquesta actuació va afectar els quadres A9-N12 amb una extensió…
05 maig 2016

CAMPANYA 2014

La vint-i-quatrena campanya d'excavació es va desenvolupar entre els dies 8 de setembre i 5 d'octubre de 2014. Les labors de la mateixa es van centrar en una actuació en extensió sobre el nivell XIII (MIS 7, ca 200.000 anys) del Sector Nord del jaciment, igual que la campanya del…
Top