Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 1993

La quarta campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 14 d’octubre i 15 de novembre. Es procedí a la neteja dels nivells inferiors per a buscar àrees no afectades per les antigues remocions. Després d’haver buidat de forma parcial el Sector Sud, es constatà que tot el dipòsit estava allí revolt. Als nivells superiors s’excavaren els estrats Ia, Ib i Ic, a través dels corresponents quadres B2, B3, B4, D2, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4, J3 i J4. S’abandonaren definitivament els quadres B5, D5, F5 i J5 degut  a la seua potent bretxificació.  L’estrat II presentà coloració negra – gris, característica d’un abocament de cendres i amb pèrdua de potència cap a l’oest. L’estrat III amb una forta bretxificació formava un paviment compacte que tancava els nivells inferiors. Aquest s’alça a capa única, amb una espessor variable entre 15-20 cm. La profunditat dels estrats I, II, i III confirmà l’afectació del registre arqueològic per processos post deposicionals (arrels, caus, bretxes,…). A la base de la seqüència es profunditzà fins comprovar que no existia estratigrafia  in situ per davall del nivell estratigràfic XVII, a tota l’àrea sud. Diferents nivells de la seqüència foren analitzats per a la determinació de datacions pels mètodes d’Aminoàcids, Tori-Urani i Termoluminescència.

 

Excavació dels nivells I a III amb presència de travertins

 

L’excavació a la seqüència i l’equip de 1993. Àrea excavada al Sector Occidental

|
Top