Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 1989

La primera campanya es desenvolupà entre els dies 8 de novembre i 4 de desembre. Les actuacions inicials consistiren a condicionar l’àrea d’actuació arqueològica i l’accés al jaciment. El principal objectiu plantejar fou el de documentar detalladament la seqüència estratigràfica del Sector Occidental. Es procedí a regularitzar el dipòsit sedimentològic i a confeccionar l’alçament d’una planimetria general. La seqüència estratigràfiques dividí en XV nivells provisionals dels que s’excavaren VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII, numerats de forma arqueològica de I a VIII. L’excavació es centrà als quadres A2, A3 i A4, mitjançant capes de 10 cm. Els nivells foren analitzats per al seu posterior estudi microfaunístic, sedimentològic, palinològic i, per a l’obtenció de datacions absolutes.

 

Vista del jaciment prèvia a les intervencions arqueològiques

 

Documentació estratigràfica. Primera actuació arqueològica

|
Top